Poznaliśmy wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Sektorze Turystyki.

Podczas konferencji z organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w krakowskim hotelu Kossak zespół badawczy Uniwersytetu Jagielońskiego zaprezentował wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Sektora Turystyki.

Głównym celem projektu było opracowanie bilansu kompetencji dla sektora turystycznego w zakresie kluczowych ról zawodowych/stanowisk w tym sektorze, zidentyfikowanie potrzeb zatrudnieniowych i kompetencyjnych a poprzez porównanie z dostępnymi oraz potencjalnymi zasobami wskazanie obszarów luk i niedopasowania na rynku pracy a także:

• określenie krótko- i średniookresowych wyzwań, przed jakimi stoi sektor turystyczny w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi i gospodarczymi (horyzont 3-5 lat);
• określenie kierunków rozwoju kadrowego sektora i związanego z nim zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje;
• scharakteryzowanie sektora turystycznego pod względem wybranych czynników wpływających na stan kapitału ludzkiego (jakość i warunki pracy, strategie inwestycji w kadry, kompetencje kadry menadżerskiej, kultura organizacyjna, rozwój kompetencji pracowników);
• analiza pozycji sektora turystycznego na tle innych sektorów pod względem wybranych czynników wpływających na stan kapitału ludzkiego.

Z badania wynika, że w ostatnich latach branża turystyczna przeżywała dynamiczny rozwój, zwiększała się liczba działających podmiotów oraz rosło zatrudnienie. Wg badanych przedsiębiorców teraz nastąpi okres stabilizacji. Tyko 10 procent badanych przewiduje trend wzrostowy w branży.

 Głównym problemem z jakim zmagają się przesiębiorcy operujący na rynku turystycznym jest brak odpowiedniego personelu. Aż 2/3 badanych przyznało się do problemów z rekrutacją pracowników.
Kolejnym istotnym zagrożeniem dla rozwoju branży jest wysoka rotacja pracowników. Tradycyjnie w zawodach takich jak kelner, recepcjonistka, pokojówka zatrudnieni są bardzo podatni na zmianę pracy, a często te zawody wykonywane są przez studentów lub uczniów. Czynniki te znacznie utrudniają proces szkoleniowy, a w konsekwencji powodują, że pracodawcy mogą mieć problemy z utrzymaniem jakości świadczenia usług.
Zmiany na turystycznym rynku pracy wymogła także „rewolucja cyfrowa”. Obecnie klienci z znacznie ograniczony sposób korzystają z usług organizatorów turystyki.

Pobierz prezentację z BKL w Sektorze Turystyki