Raporty, analizy, opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokumentami:

ROK 2023

ANALIZA I OCENA BADAŃ RYNKU PRACY W TURYSTYCE (OBEJMUJĄCYCH SWYM ZAKRESEM BADANIE POTRZEB KWALIFIKACYJNO-ZAWODOWYCH) PROWADZONYCH W LATACH 2022 I 2023 I IDENTYFIKACJA LUK BADAWCZYCH WRAZ Z PROPOZYCJAMI BADAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH. REKOMENDACJE DLA SRKT

ROK 2022

ROK 2021

ZATRUDNIENIE SEZONOWE W TURYSTYCE (W BRANŻACH HOTELARSKIEJ, GASTRONOMICZNEJ I ORGANIZACJI TURYSTYKI) W ASPEKCIE POTRZEB, WYMOGW KWALIFIKACYJNYCH I REGULACJI PRACOWNICZYCH. REKOMENDACJE DLA SRKT

Dokument

ANALIZA BADAŃ RYNKU PRACY W TURYSTYCE (OBEJMUJACYCH SWYM ZAKRESEM BADANIE POTRZEB KWALIFIKACYJNO-ZAWODOWYCH) I IDENTYFIKACJA LUK BADAWCZYCH WRAZ Z PROPOZYCJAMI BADAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH. REKOMENDACJE DLA SRKT​

Dokument

CERTYFIKACJA JAKOŚCI EDUKACJI W TURYSTYCE UNWTO-TEDQUAL – AKTUALIZACJA RAPORTU NT. IDENTYFIKACJA SYSTEMU CERTYFIKACJI W UNWTO, UE I POLSCE- STAN OBECNY I PROPOZYCJE DALSZEGO ROZWOJU

Dokument

MONITOROWANIE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH I REGULACJI DOTYCZACYCH ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJI W SEKTORZE TURYSTYKI, KRAJOWYCH I UE – Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI ANTYKRYZYSOWYCH. REKOMENDACJE DLA SRKT

ROK 2020

Aktualizacja raportu z 2017 r. nt. Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki oraz  edukacji – z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych

Regulacja zasad współpracy  przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb gastronomii

Regulacja zasad współpracy  przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb branży organizacji turystyki

Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi  kształcącymi dla potrzeb hotelarstwa

ROK 2019

Analiza czeskiego systemu certyfikacji w zakresie usług turystycznych jako narodowego turystycznego certyfikatu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań kompetencyjnych osób zaangażowanych w proces tworzenia i funkcjonowania na rynku turystycznym

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży hotelarskiej

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży gastronomicznej

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży organizacji turystyki

Regulacje prawne UE dotyczące kształcenia kadr na poziomie średnim i wyższym dla potrzeb branż turystycznych i ich wpływ na regulacje dotyczące kształcenia w Polsce

Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki

ROK 2018

Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część II – Ramy prawne kwalifikacji na poziomie wyższym

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiej 

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży turystycznej


ROK 2017

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena isteniejacego stanu i propozycje zmian. Część I – Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim

Inne dokumenty

Zbiorcza opinia o zmieniających się potrzebach / stanowiskach będących zainteresowaniem Sektorowej rady ds. kompetencji w turystyce

Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki.