posiedzenie sektorowej Rady

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

18 listopada 2021 r., odbyło się w – systemie zdalnym – posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

Program posiedzenia obejmował m.in

  1. Przedstawienie informacji o działaniach prowadzonych przez SRKT od ostatniego posiedzenia – H. Zawistowska – Przewodnicząca, J. Ratajski – Wiceprzewodniczący
  2. Przedstawienie informacji nt. „Zatrudnienie w sektorze w pierwszym półroczu 2021 r.” – I. Szałkowska Departament Turystyki MSiT.
  3. Szkolenie z zakresu „Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych”        – Akademia Słońca w Poznaniu.
  4. Przedstawienie  programu Ogólnopolskiej Konferencji SRKT – pt. „Rynek Pracy w turystyce wychodzącej z pandemii – potrzeby kształcenia branżowego” –  dyskusja i zatwierdzenie programu.
  5. Sprawy różne.

Na wstępie  przewodnicząca Rady – H. Zawistowska powitała uczestników posiedzenia i poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć Wiceprzewodniczącego Rady – dr Tadeusza Burzyńskiego, który zmarł 6 czerwca 2021 r.

Ad.1. Przedłożono informację o działaniach Rady w okresie od poprzedniego posiedzenia, tj. od 12 maja do 15 listopada 2021 r.

Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady prezentację, zwracając m.in. uwagę, na następujące zrealizowane zadania:

a) Posiedzenie Komitetu Sterującego (dn. 21 lipca br.), podczas którego omawiano m.in.  następujące tematy:

  • zmiany w funkcjonowaniu SRKT, po śmierci Wiceprzewodniczącego – T. Burzyńskiego,
  • zatwierdzenie  zmian w składzie Rady (wnioski o odwołanie i powołanie członków),
  • powoływanie Branżowych Centrów Umiejętności  – ta część Komitetu Sterującego odbyła się także z udziałem Interesariuszy Rady oraz Dyrektora Departamentu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

b) Uczestnictwo w pracach Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministrze właściwym ds. Turystyki, którego Przewodnicząca jest członkiem.
c) Współpraca z Departamentem Turystyki oraz MEiN w zakresie ZSK oraz BCU.
d) Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazania problematyki ZSK do kompetencji Departamentu Turystyki.
e) Badania prowadzone przez SGH w ramach projektu (w tym propozycji zmian budżetowych).

Wiceprzewodniczący Rady – J. Ratajski uzupełnił informację dotyczącą zrealizowanych zadań o następujące zagadnienia:

a) Zmiany w składzie Rady, które nastąpiły w wyniku oceny pracy członków spowodowały decyzję Komitetu Sterującego Rady o wnioskowanie w sprawie odwołania i powołania nowych członków.  Wiceprzewodniczący powitał nowych członków z jednoczesną informacją dotyczącą aktualnego statusu tych osób. SRKT  wystosowała wnioski o powołania lecz do chwili obecnej Ministerstwo nie przygotowało  aktów.  Taki stan rzeczy skutkuje możliwością uczestnictwa w posiedzeniach Rady tych osób, jednak bez prawa głosu – do czasu otrzymania formalnych powołań do składu Rady.
b) Przedstawił informację na temat spotkań upowszechniających działania SRKT, które odbyły się w Stegnie oraz podczas Forum Agentów Turystyki w Warszawie (szczegółowa informacja na stronie Rady).
c) Poinformował o udziale czterech członków Rady w Forum Turystyki Społecznej w Jeleniej Górze (szczegółowe informacja na stronie Rady).
d) Omówił działania upowszechniające Konkurs „Pracodawcy Jutra”.
e) Przedstawił informację o swojej aktywności w Polskiej Radzie Turystyki, w tym konsultacjom KPO.

W imieniu Instytutu Turystyki głos zabrał Wojciech Burzyński, przedstawiając informację o zmianach w Instytucje oraz stopniu realizacji zadań. Zapewnił, iż zespół pod kierownictwem dr B. Walasa realizuje zadania i nie ma zagrożeń w realizacji harmonogramu wniosku.

Ad.2. Iwona Szałkowska z Departamentu Turystyki a jednocześnie członek Rady, przedstawiła informację dotyczącą zatrudnienia w sektorze w pierwszym półroczu 2021 r. , po czym wywiązała się dyskusja. Głos zabrali – Jacek Czauderna, Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, Jerzy Czapla oraz Hanna Zawistowska.  Przyjęto ustalenie, że temat ten będzie rozwinięty podczas Ogólnopolskiej Konferencji  pn. „Rynek Pracy w turystyce wychodzącej z pandemii – potrzeby kształcenia branżowego”, planowanej do organizacji przez SRKT.

Ad.3. Na zlecenie SRKT przygotowane zostało szkolenie z zakresu „Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych”, wzbogacone prezentacją. Szkolenie przeprowadził Interesariusz Rady – Akademia Słońca z Poznania.

Ad.4. Wiceprzewodniczący Rady – J. Ratajski opisał stan przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rynek Pracy w turystyce wychodzącej z pandemii – potrzeby kształcenia branżowego”, zaplanowanej na 13 grudnia br.  (propozycje programu konferencji przesłano członkom Rady przed posiedzeniem).

Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, współorganizatorem konferencji miał być Departament Turystyki ministerstwa właściwego ds. turystyki, który obecnie zmienia struktury, podjęto decyzję o przesunięciu terminu konferencji do czasu nowego umocowania współorganizatora. Jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił członków o ewentualne sugestie do przedstawionego programu,  które po uzupełnieniu oraz ustaleniu nowego terminu konferencji, ponownie zostaną przesłane członkom Rady.

Ad.5. Wiceprzewodniczący – J. Ratajski poprosił obecną na posiedzeniu Rady –  Panią Dorotę Micek z UJ, aby poinformowała członków Rady o II etapie BKL w sektorze.  Po przestawieniu informacji w tym zakresie Pani Micek poprosiła o pomoc w realizacji badania. W odpowiedzi Prezes IGGP zadeklarował wsparcie ekspertów Izby.

Wiceprzewodniczący zaapelował także do członków Rady o ponowne włączenie się w realizację Konkursu „Pracodawcy Jutra”.

Przewodnicząca Rady – H. Zawistowska przedstawiła informację na temat organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. SGH, konsorcjum szkół hoga-tur oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu – organizatorzy wydarzenia dokonają formalnego podpisania porozumienia w tym zakresie. 

Przewodnicząca SRKT zaprosiła członków Rady na kolejne posiedzenie, które odbędzie się dn. 10 grudnia br. i połączone zostanie z oficjalnym podpisaniem porozumienia przez strony, organizatorów olimpiady.

Wobec braku pytań Przewodnicząca zakończyła posiedzenie SRKT.