Rekomendacje

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi szkoleń zawodowych przygotowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka

KompetencjaAbsolwent szkolenia, zna, potrafi, rozumieRekomendowana grupa docelowaCzas trwania szkoleniaInstytucja
Szczegóły Szkolenia
Nowetechnologie wturystyceZna najważniejsze trendy rozwojowe w hotelarstwie i turystyce.Potrafi adaptować metody, technologie i procedury związane zrealizacją zadań zawodowych w podstawowych pionach zakładów hotelarskich.W szerokim zakresie teoretyczne podstawy metod i technologii stosowanych w działalności wytwórców usług turystycznych.Umie adaptować metody, technologie i procedury związane z oferowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem turystycznym.Kadra zarządzająca zakładami hotelarskimi a także organizacjami zajmującymi się sprzedażą usług turystycznychSzkolenie 16 godzin, Doradztow 8 godzinHumaneoSiedziba: ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy SączStrona WWW szkolenia
Doradztwo w TurystyceZna współczesne czynniki determinujące zachowania klientów na rynku konsumenckim oraz identyfikuje współczesne trendy i tendencje w zachowaniach konsumentów usług turystycznych na rynku turystycznym.Potrafi: korzystać z baz danych i źródeł wiedzy w zakresie Consumer TrendsZna i stosuje zasady modelu gościnności oraz techniki negocjacyjne w procesie kupna sprzedaży oferty turystycznej.Posiada umiejętność projektowania oferty w modelu SDL – koncentrującym się nawspółtworzeniu i preferencjach konsumenta (model Service Dominant Logic).Posiada umiejętność projektowania (w tym kalkulowania) oferty dla różnych grup klientów (indywidualnych, grupowych, instytucjonalnych).Kadra firm turystycznych w zakresie podnoszenia i zdobywania nowych kompleksiowych kompetencjiSzkolenia 24 godziny, doradztow 8 goddzin  
Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361),Zna warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych określone ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.Zna procedury i standardy odnoszące się do wykonywania zadań zawodowych, związanych z organizacją i sprzedażą imprez oraz obsługą podróżnych w trakcie imprezy turystycznejZna wprowadzone przez ustawę rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i interesów ekonomicznych podróżnych w tym ochrony przed skutkami utraty przez nie płynności finansowej.Zna procedury rozpatrywania skarg i metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckichZna zasady odpowiedzialności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy zawartej z podróżnym.Potrafi przygotować dla podróżnych informacje przedkontraktowe dotyczące poszczególnych rodzajów imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych objętych ustawąPotrafi przygotować projekt umowy o imprezę turystyczna lub usługę turystyczną uwzględniający wymogi i ograniczenia wprowadzone przez ustawę.Potrafi dokonać wyboru kontrahentów na podstawie oceny jakości świadczonych przez nich usług turystycznych.Podejmuje działania mające na celu zapobieganie negatywnym konsekwencjom niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w skład imprezy lub powiązanych usług turystycznychKompetencje społeczne: Komunikuje się z różnymi grupami podróżnych uwzględniając nowe rozwiązania wprowadzonepracownicy biur podróży zatrudnieni na stanowiskach ds. organizacji przedaży i obsługi imprez turystyzcnych32 do 40 godzinSiedziba: ul. Mieszka I 29/3, 62-200 Gniezno Siedziba: ul. Mieszka I 29/3, 62-200 GnieznoStrona WWW szkolenia
Bezpieczeństwo  danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznychZna podstawowe regulacje prawne i wprowadzone nimi podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie turystycznym, a w szczególności zasady dotyczące identyfikacji danych osobowych (w tym danych wrażliwych) podlegających ochronie, oceny ryzyka związanego z ich przetwarzaniem , doboru środków zapobiegających jego wystąpieniu w przedsiębiorstwie turystycznymPotrafi zidentyfikować dane osobowe, prowadzić ich ewidencję, informować osoby, których ww. dane dotyczą o ich przetwarzaniu, prowadzić zbiory danych, oraz rejestry danych wrażliwychKompetencje społeczne: Respektuje zasady dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzonych przez przepisy prawneOsoby pracujące na stanowiskach związanych z gromadzeniam i przetwarzaniem danych osobowyh   
Pilot wycieczekzna i rozumie w szerokim zakresie informacje specjalistyczne z zakresu krajoznawstwa, historii, geografii, przyrody, kultury, etnografii dotyczące różnych, atrakcyjnych turystycznie regionów świata potrafi przygotować plan realizacji zadań zawodowych własnych i koordynowanego zespołu, z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować go stosowanie do okolicznościpotrafi świadomie selekcjonować narzędzia komunikacji w sposób pozwalający na rozwiązywanie sytuacji trudnych i zapobieganie konfliktom z udziałem uczestników imprezy turystycznej lub innej formy turystyki a także wykonywać złożone i nie typowe zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywanych warunkachkompetencji społeczne:jest gotów do pełnienia roli przywódcy i inspirowania turystów w trakcie imprezy turystycznej lub innej formy turystyki jest gotów do wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytuacjach nietypowych napotkanych podczas realizacji różnorodnych zdaństudenci i absolwenci I stopnia następujących kierunków / obszarów kształcenia: „turystyka i rekreacja”, georgrafia”, „gospodarka turystyzna”, „kulturoznawstwo”100 godzin  
Instruktor praktycznej nauki zawodu, (W zakresie: pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy)określić zakres i zadania pedagogiki pracy,opisać przedmiot kształcenia i wychowania przed zawodowego, pro zawodowego i zawodowego,określić funkcje doradztwa zawodowego,wskazać możliwości dla dalszego kształceniazidentyfikować ustawowe zadania nauczyciela w zakresie dydaktyki, opieki i wychowania,opisać funkcje klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,określić typy szkół prowadzących kształcenie zawodowe i innych form kształcenia zawodowegookreślić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu,wskazać zadania instruktora praktycznej nauki zawodu,określić zasady zatrudniania młodocianych pracownikówwskazać zakres odpowiedzialności instruktoraGrupę docelową tworzą osoby wymienione w§ 10. Ust. 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 22 lutego 2019 r.w sprawie praktycznej nauki zawoduDziennik Ustaw Rzeczypospolitej PolskiejWarszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 391nieposiadające kompetencji instruktora praktycznej nauki zawodu wskazanych w § 10. Ust. 3.55 godzin  
Animator czasu wolnegoogólne podstawy teoretyczne metod i rozwiązań w odniesieniu do form i zasad organizowania turystom rekreacji oraz czasu wolnego stosowanych w wykonywanych zadaniach zawodowych różnorodne metody prowadzenia zajęć animacyjnych w oparciu o rozbudowane programy animacyjne.różnorodne źródła informacji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnegow szerokim zakresie źródła zagrożeń dla życia, zdrowia, bagażu oraz interesów ekonomicznych turystów.zasady, normy i procedury dotyczące udzielania pomocy turystom w sytuacjach zagrożenia.regulacje dotyczące świadczenia usług z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnegozasady prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego, w tym m.in. dokumentacji finansowej, sprawozdawczości, dziennika zajęć.Preferowani:absolwenci kierunku turystyka i rekreacjaAbsolwenci kierunku wychowanie fizyczneponadtoAbsolwenci innych kierunków I i II stopniaOraz osoby z minimum wykształceniem średnim24 godziny  
Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19Zna wytyczne dla hotelu podczas pandemii.Wie, jak przenosi się SARS-COV2 i jakie środki prewencji należy użyć.posiada wiedzę z zakresu zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2.UmiejętnościPotrafi dokumentować działania związane z ochroną przed SARS-COV2.Potrafi właściwie dobierać środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych.Kreuje procedury związane z przyjęciem gości w dobie pandemii.Potrafi zapewnić ochronę procesom technologicznym (przede wszystkim w restauracji hotelowej) w obliczu zagrożenia SARS-COV2.Kompetencje społeczneMa świadomość nt. roli kadry kierowniczej w działaniach zmierzających do minimalizacji zagrożeń.Potrafi właściwie reagować w przypadku pojawienia się gościa, którego stan zdrowia pozwala podejrzewać SARS-COV2 (zarówno na etapie check-im jak i podczas pobytu w hotelu).Kadra zarządzająca w hotelu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w hotelu; kierownictwo służby pięter; kierownicy zmiany służby pięter (tzw. supervisor”16 godzinWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej BeskidzkiejSiedziba: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha BeskidzkaStrona WWW szkolenia
Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z COVID-19, których absolwent:wie jak przekazywać klientom informacje w związku z COVID-19 z pokazaniem intencji dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne gości zna zasady radzenia sobie z trudnymi sytuacjamiposiada podstawową wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w konflikcieUmiejętnościpotrafi szybko, skutecznie i z dbałością o wysoki standard obsługi reagować na trudne sytuacje z klientamiumiejętnie przekazuje informacje o obostrzeniach i wymogach związanych z COVID-19potrafi zadbać o zadowolenie klienta z jednoczesnym zadbaniem o bezpieczeństwo i spełnienie wymogów związanych z COVID-19Kompetencje społecznema świadomość roli pracownika hotelu lub restauracji w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego klientomdostrzega konieczność zadbania o wymogi sanitarnez empatią podchodzi zapewnienia klientom bezpieczeństwa w związku z COVID-19Kadra zamująca się obsługą klienta w Hotelu i Gastronomii16 godzinWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej BeskidzkiejSiedziba: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha BeskidzkaStrona WWW szkolenia

Pobierz rekomendacje Rady