Klauzula informacyjna dot. projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00-00-0010/16)

Klauzula informacyjna dot. projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00-00-0010/16)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan realizujący projekt pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki (nr POWR.02.12.00-00-0010/16) niniejszym informuje, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 • Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Związkowi Pracodawców Turystyki Lewiatan [nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych]. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan [nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych), podmiotu który realizuje projekt nr POWR.02.12.00-00-0010/16 [numer projektu] poprzez email: jratajski@konfereracjalewiatan.p  [adres e-mail].

 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

 

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
 • rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

 • Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 • Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa  [nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej], beneficjentowi realizującemu projekt Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, ul Z. Cybulskiego 3, 02-727 warszawa [nazwa i adres podmiotu, któremu powierzono dane] oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ………………………………………………. [nazwa i adres ww. podmiotów]. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 • Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

 • Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

 

 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego przez Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimidostępnymi  aktualnie  technikami i  metodami,  rozpowszechnianie  oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach służących   popularyzacji   działań  w   zakresie   edukacji  kulturalnej   organizatorów   poprzez rozpowszechnianie wizerunku w :
 1. a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
 2. b) prasie;
 3. c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.