Poznaliśmy najnowsze wyniki bandń Bilans Lapitału Ludzkiego

Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. potwierdzają, że aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi czynnikami stymulującymi pracowników do rozwijania swoich kompetencji.

Swoje kompetencje zawodowe i niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą w jakikolwiek sposób (formalnie, pozaformalnie lub nieformalnie) w 2018 r. rozwijało 91% zatrudnionych, co można uznać za bardzo pozytywny rezultat.

Osoby pracujące uczą się przede wszystkim w sposób nieformalny (72% według BKL 2017) oraz korzystają z różnych form rozwoju kompetencji w miejscu pracy (42%). Uczenie się w sposób formalny jest wśród pracujących bardzo rzadkie, co z jednej strony może wskazywać na niskie zapotrzebowanie na kwalifikacje zdobywane w ramach systemu edukacji formalnej, z drugiej zaś może być traktowane jako wskaźnik słabego dopasowania tego systemu do potrzeb osób pracujących.

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji będą zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników.

Pełne wyniki badań BKL oraz wyniki badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego znaeść można tutaj