Kurs na Edukację w Turystyce

ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA. Podpisana umowa na realizację programu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę na realizację projektu nr. POWR.02.21.00-00-RW99/21 pn. „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2″. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.09.2022 r.

Operatorem projektu jest CERTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z treścią umowy, Operator będzie rekrutował mikro-, małych,średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

  • N.79 -Działalność organizatorów turystyki, pośredników iagentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
  • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W ramach podpisanej umowy wartość projektu wynosi 2 203 009,00 zł netto, natomiast kwota udzielonego dofinansowania to 1 844 609,00 zł. Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 6 400 zł (netto) na jednego pracownika. Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 12 800 zł (netto). Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 224 ze 112 przedsiębiorstw (w tym co najmniej 202 pracowników powinno ukończyć szkolenia i/lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rady).

Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

  • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
  • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);

* osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

  •  właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
  •  wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.

Aby wziąć udział w szkoleniach i doradztwie należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP