Marcowe posiedzenie Rady za nami.

Kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka odbyło się przy okazji Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej pt. „Rynek Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego”.

Na wstępie Przewodnicząca Rady – H. Zawistowska podziękowała uczestnikom za aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji oraz przedstawiła informacje o aktualnych działaniach Rady. Zwróciła też szczególną uwagę na działania Rady w zakresie wystąpień kierowanych do instytucji administracji państwowych, wynikających z badań prowadzonych przez Radę.

Przewodnicząca SRKT – w nawiązaniu do niedawno zakończonej konferencji – skierowała prośbę do zespołu zajmującego się rekomendacjami, aby na kanwie zgłoszonych podczas konferencji wniosków podjąć działania zmierzające do wprowadzenia zmian w dotychczasowych rekomendacjach.

Wiceprzewodniczący Rady -.J. Ratajski omówił przesłany wcześniej do członków Plan Pracy SRKT na 2020 r., uwzgledniający wprowadzone w styczniu 2022 r. zmiany w budżecie Rady.

W wyniku dokonanego głosowania – Plan Pracy SRKT na 2022 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę.

W sprawach różnych, Przewodnicząca SRKT zasygnalizowała kolejne posiedzenie Rady, które poświęcone będzie między innymi Olimpiadzie Hotelarskiej.

Natomiast Wiceprzewodniczący SRKT poinformował o trwających przygotowaniach do organizacji kolejnej konferencji. Odbędzie się pod koniec bieżącego roku, jako jeden z elementów Gremium Ekspertów Turystyki w Łodzi.

Przy braku innych głosów Przewodnicząca Rady podziękowała uczestnikom za udział i zakończyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 16 członków SRKT