Konsultacje Rady z organizacjami branżowymi w Szkole Głównej Handlowej

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Tym razem do siedziby Szkoły Głównej Handlowej zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego samorządu gospodarczego oraz organizacji branżowych skupiających firmy turystyczne. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Dolnośląskiej Krakowskiej, Śląskiej, Warszawskiej oraz Wielkopolskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele LOT-ów, oraz przedsiębiorcy zaangażowani w pracę Rady.

Głównym tematem dnia była informacja na temat warunków uzyskiwania przez przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych dofinansowywania kosztów uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania z usług doradczych rekomendowanych przez SRKT.

Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił  działania podejmowane przez SRKT w obszarze skolenia pracowników. Zaprezentował on m. In przyjęte w trzech rekomendacjach Rady kompetencje dla siedmiu kwalifikacji rynkowych.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowali możliwości wsparcia szkoleń jakie Agencja oferuje przedsiębiorcom z branży turystycznej, oraz szczegółowo pokazali jak wygląda proces uzyskania dofinansowania szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. 

Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba realizacji szkoleń, ale główną barierą  zaangażowania przedsiębiorców jest brak zaufania do realizujących je instytucji i trenerów. Jako jeden z głównych postulatów dotyczył uwzględnienia doświadczeń środowiska turystycznego w tej dziedzinie oraz dopasowania zasad szkoleń do specyfiki różnych środowisk zawodowych.


Kolejnym podnoszonym przez uczestników spotkania problemem jest niezbyt przyjazna – szczególnie z punku widzenia mikro przedsiębiorstw – procedur uzyskania dofinansowania  (a w zasadzie refundacji kosztów szkolenia). 

Wszyscy obecni zgodzili się, że Na stronie Rady powinien znaleść się wykaz osób mogących realizować szkolenia i  treningi dla branży turystycznej.
Kolejnym tematem dnia były propozycje  zacieśnienia współpracy SRKT z samorządami gospodarczymi w obszarze identyfikacji i likwidacji luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych.

Prof Hanna Zawistowska – przewodnicząca Rady –  zaproponowała m in stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w oparciu o stronę internetową i newsletter Rady, udział środowisk lokalnych i branżowych w działaniach prowadzonych przez Radę oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze turystycznego rynku pracy