Za nami konferencja „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK PRACY W TURYSTYCE – DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE”

Zaprezentowaniu oraz wymianie doświadczeń – zarówno tych polskich jak i europejskich – w kształceniu zgodnym z oczekiwaniami rynku pracy oraz tworzeniem nowych kompetencji poświęcone była kolejna konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Turystyka. Ponad 60 osób zebranych w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie miło okazję zapoznać się z doświadczeniami wyższych uczelni (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), poznać programy i inicjatywy podejmowane w tej kwestii przez instytucje publiczne (Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju), poznać działania krajowych podmiotów wspierających rozwój rynku pracy (Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Turystyki w Krakowie)

Wykład otwierający konferencje pt. Edukacja dla potrzeb rynku pracy – doświadczenia SGH” – wygłosił Piotr Wachowiak Prorektor SGH. Wg profesora najważniejsze czynniki wpływające obecnie na rynek pracy to: znacznie ograniczona liczba potencjalnych pracowników, duża wśród pracodawców konkurencja. ,brak przewidywalności zmian zachodzących na rynku pracy. oraz zanikanie dotychczasowych zawodów a powstawanie nowych.  Aby dopasować się zmieniających wymogów rynku pracy SGH zdecydowało się na aktywne kształtowanie kompetencji studentów poprzez: stałe analizowanie potrzeb rynku pracy,  współpracę z Klubem Partnerów w zakresie programów studiów, tworzenie specjalistyczne kierunki studiów oraz Indywidualny proces kształcenia. Ponadto ważne aby zajęcia prowadzone były w sposób aktywny, a program uzupełniany był praktykami i stażami u pracodawców oraz wyjazdami do zagranicznych uczelni. Dodatkowo poza programem naukowym uczelnia wspiera pracę studentów w kołach naukowych, organizuje doradztwo zawodowe oraz programy mentoringowe.

Daniel Nowak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprezentował  „Funkcjonowanie i zadania sektorowych rad ds. kompetencji w systemie polskiej gospodarki’’ pokazując przykłady podobnych rozwiązań w krajach UE oraz najnowsze dane dotyczące polskiego rynku pracy wynikające z badania Bilans Kapitału Ludzkiego.. W dalszej części prezentacji omówił inicjatywy PARP mające poprawić funkcjonowanie rynku pracy: System Rad Kompetencji oraz Bazę Usług Rozwojowych..

Andrzej Żurawski z Instytutu Badań Edukacyjnych omówił w skrócie funkcjonowanie Zintegorwgnego Systemu Kwalifikacji (ZSK), dokonał przeglądu kwalifikacji rynkowych i nierynkowych, oraz omówił dokumenty strategiczne w obszarze kwalifikacji.  Na koniec zaprezentował rolę oraz zadania Rad Sektorowych w ZSK. Najważniejszymi zadaniami Rady są::

  1. Prowadzenie dialogu: z różnego typu instytucjami sektora rynku pracy i sektora edukacji,z przedsiębiorcami
  2. Upowszechnianie ZSK w sektorze; także informowanie o innych narzędziach systemowych; zachęcanie do korzystania z nich
  3. Opiniowanie kwalifikacji włączanych do ZSK ale także opisywanie nowych; znalezienie drogi do ministrów właściwych
  4. Promowanie idei i narzędzi umożliwiających uczenie się przez całe życie
  5. Rady vs Rada Programowa: usprawnienie współpracy, lepsze jej zdefiniowanie
  6. Wyrównywanie szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania umiejętności

Wiele zainteresowania wzbudziło wystąpienie przedstawiciela NTG – Alliance – Garbe Christyne  – reprezentującej Projektu NTG Bruksela pt. „Sojusz na rzecz współpracy i relacji pomiędzy edukacją a pracodawcami w sektorze turystyki”. Inicjatywa ta jest paneuropejskim przedsięwzięciem obejmującym  8 państw Unii Europejskiej, który ma na celu promowanie rozwiązań i projektów opartych na współpracy pomiędzy sektorami biznesu i edukacji.

dr  Dominik Borek – Wicedyrektora Departamentu Turystyki w Rozwoju omówił działania ministerstwa w rozwiązywaniu problemów rynku pracy edukacji I kwalifikacji. Szczegółowo przedstawił liczbę zgłaszanych kwalifikacji rynkowych,  ich aktualny status legislacyjny. Rezultaty zrealizowanego w MEN badania delfickiego „zapotrzebowanie na zawody szkolnictwa branżowego” oraz przestawił pozostałe inicjatywy Ministerstwa wspierające rozwój rynku pracy.

Omawiając  „Bariery we współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami na poziomie szkół średnich” (na podstawie Raportów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka) prof. Hanny Zawistowskiej – Przewodniczącej Sektorowej Rady  ds. Kompetencji Turystyka podkreśliła zwróciła m.in w uwagę na skomplikowane regulacje prawne, zbyt małe środki finansowe na realizację tego typu współpracy,  brak pracowników przygotowanych do opieki nad praktykantami czy stażystami. Istotną kwestią są także bariery organizacyjne, taki jak: niemożność zrealizowania w zakładach pracy podstaw programowych czy też niechęć pracodawców do wypełniania pełnego programu stażu.

Na koniec  dr Tadeusza Burzyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady ds.  Kompetencji Turystyka – omówił wynik badania „Potrzeby szkoleniowe obecne i przyszłe kadr turystycznych”. Obejmujących trendy na rynku pracy, zapotrzebowanie na nowe kompetencje oraz nowe zawody.