Rusza VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. PARP doceni najlepsze inicjatywy edukacyjne

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z  zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać od 22 września 2021 r. do 24 listopada 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

– PARP już od wielu lat wspiera przedsiębiorców, menadżerów i pracowników polskich firm w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji. Konkurs „Pracodawca Jutra”, który organizujemy po raz szósty, doskonale wpisuje się w strategię Agencji w tym zakresie. Liczymy, że w ramach tegorocznej edycji zostanie zgłoszonych się wiele inicjatyw polskich firm, w tym także od beneficjentów działań PARP. Nie mam wątpliwości, że okażą się na tyle ciekawe, by już dziś można było mówić o uczestnikach konkursu jako pracodawcach przyszłości – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Nowa koncepcja

Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci – w zależności od tego czy reprezentują segment mikro lub małego przedsiębiorstwa czy też średniej lub dużej firmy. W pierwszej z nich: „Rozwój pracownika” można zgłaszać takie inicjatywy, jak pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, systemy motywujące do podnoszenie kompetencji, inwestycje w rozwój pracowników oparte na programach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje. Inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji miękkich  to kolejny wariant inicjatyw, który może zostać doceniony w tej kategorii konkursu.

Zakres inicjatyw wchodzących w kategorię „Dojrzałe kompetencje” bazuje na programach rozwojowych dedykowanych grupom pracowników powyżej 50. roku życia. Docenione zostaną inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników oraz programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 lat i transfer ich wiedzy do osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.

W ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” można zgłaszać inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym, itp.), tworzenie lub wspieranie autorskich platform, gier edukacyjnych oraz organizacji autorskich staży lub konkursów dla uczniów i studentów. W tej kategorii doceniane będą działania, w których wyraźne będzie zaangażowanie pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców i nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji i zyskiwania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 sektorowych rad ds. kompetencji.

– „Pracodawca Jutra” jest konkursem obejmującym szerokie spektrum działań skupiających się wokół aktywności umożliwiających nabycie, uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji lub umiejętności uczestników inicjatywy edukacyjnej, w tym działania realizowane w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego. W ramach konkursu zostaną docenione działania, które mają na celu szeroko rozumiany transfer użytecznej wiedzy m.in. w ramach współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Chęć dzielenia się swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem to praktyka, którą należy doceniać i promować – podkreśla Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłaszać należy projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

– Cieszy nas fakt, że każdy przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia jednocześnie trzech inicjatyw edukacyjnych, po jednej w każdej kategorii. Konkurs, do którego wzięcia udziału serdecznie zapraszamy, rozstrzygnięty zostanie podczas gali finałowej w pierwszym kwartale 2022 roku. „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która promuje bardzo pozytywne trendy. Biznes i edukacja muszą bowiem iść w parze, aby można było myśleć o nowoczesnym rozwoju – komentuje Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Nagrody dla zwycięzców

Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021”, a także korzystania z logotypu „Pracodawca Jutra 2021” na materiałach reklamowych i wizerunkowych przez rok od daty przyznania nagrody. Otrzymają również możliwość promocji swojej inicjatywy edukacyjnej w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Ponadto dla najlepszych inicjatyw branżowych zostaną przyznane Nagrody Branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra