Nowy projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapraszamy do udziału w projekcie AppHelp4SMEs – Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Size Enterprises („Centrum usług dla MŚP w zakresie praktyk zawodowych i staży”). Pratnerem programu w naszym kraju jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zbudowanie potencjału instytucji w Polsce i na Cyprze (w tym partnerów społecznych) do świadczenia wsparcia w zakresie organizacji staży dostosowanego do potrzeb MMŚP. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii i Cypru.

W ramach projektu powstał dedykowany serwis: www.parp.gov.pl/apphelp4smes-16 zawierający opracowania i informacje przydatne dla przedsiębiorców. Dotyczą one problematyki organizacji praktyk i staży w Polsce.

Na stronie internetowej projektu odnaleźć Państwo możecie m.in.:
         Raport prezentujący wyniki badań jakościowych i ilościowych, które dotyczyły doświadczeń oraz potrzeb MŚP w organizacji praktyk i staży w Polsce, które przeprowadzono w 2017r. (zobacz)
         Poradnik „Praktyki i staże zawodowe. Poradnik dla przedsiębiorcy” (zobacz)
         Narzędzie on-line do samodiagnozy gotowości do organizacji praktyk i staży przez MMŚP (zobacz)
         Poradnik „Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk – Informator” (zobacz)

W projekcie powołana zostanie w marcu 2018r. sieć ekspertów-facylitatorów. Pilotażowo – w ramach projektu współfinansowanego ze środków ERASMUS+ – sieć będzie finansowana do 30 września br.

Do zadań każdego eksperta – facylitatora należeć będzie:
1.       aktywne wyszukiwanie przedsiębiorców z sektora MŚP mających potencjał do organizacji praktyk i staży w firmie,
2.       rejestracja przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z placówkami edukacyjnymi w bazie prowadzonej przez PARP,
3.       udzielanie przedsiębiorcom MŚP informacji w zakresie rodzajów praktyk zawodowych i staży w Polsce, w szczególności na temat:
a.       możliwości finansowania praktyk i staży dla osób do 30 r. ż. ze środków publicznych,
b.      stosowania prawa pracy w odniesieniu do praktykantów i stażystów (osób do 30 r. ż.),
c.       sposobów nawiązywania współpracy z placówkami edukacyjnymi,
d.      działań merytorycznych, które mogą być realizowane we współpracy z placówkami edukacyjnymi.
4.       Udzielanie przedsiębiorcom MŚP pomocy o charakterze organizacyjnym w nawiązywaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Osoby, do których kierować będziemy zaproszenie do składania ofert eksperckich powinny się legitymować m.in.:
         wiedzą nt. systemu edukacji i zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce,
         wiedzą nt. zakresów kompetencyjnych i decyzyjnych instytucji odpowiedzialnych za edukację zawodową na poziomie regionalnym i lokalnym,
         wiedzą nt. instrumentów finansowych dot. praktycznej nauki zawodu, organizacji praktyk i staży w Polsce,
         wiedzą w zakresie prawa oświatowego lub prawa dot. szkolnictwa wyższego i prawa pracy,
         co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z przedsiębiorcami w zakresie nawiązywania lub prowadzenia przez nich współpracy ze szkołami zawodowymi/szkołami wyższymi w zakresie praktycznej nauki zawodu/kształcenia młodocianych/praktyk/staży.

Doradcy-facylitatorzy, którzy zostaną wyłonieni w ramach postępowania konkurencyjnego na przełomie lutego i marca br. wezmą udział w szkoleniu, w ramach którego zapoznają się z narzędziami i szczegółowym zakresem wsparcia, które udzielane będzie MMŚP w projekcie. Ich działania wspierać będzie helpdesk projektu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem zaproszenia do składania ofert na etapie naboru doradców-facylitatorów, proszę o przesłanie do dnia 23 lutego br. następujących danych kontaktowych:
         Imienia i nazwiska
         Nazwy firmy/ instytucji (jeżeli dotyczy)
         Adresu e-mail
         Nr telefonu

Zakładamy, że w wyniku działań facylitatorów oraz helpdesku w okresie pilotażu 100 przedsiębiorców w Polsce będzie w stanie zaoferować miejsca wysokiej jakości praktyk i staży dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że w zasobach serwisu prowadzonego w ramach projektu pracodawcy odnajdą informacje umożliwiające merytoryczne przygotowanie się do opracowywania wysokiej jakości programów praktyk i staży.