Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.

Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Turystyki poprzez tworzenie nowych podram oraz stymulowanie wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Działaniem wpisującym się w oba te kierunki było podpisanie w dniu 9.06.2017 r. w Busku Zdroju listu Intencyjnego pomiędzy Radą ds. Kompetencji Sektora Turystyki a Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.
Podstawą porozumienia była deklarowana przez obie strony potrzeba prowadzenia działań wspierających rozwój turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, a w szczególności:a) kreowania nowych kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy poszczególnych branż turystycznych w szczególności turystyki zdrowotnej;b) zidentyfikowania zadań, których realizacja wymaga posiadania nowych kompetencji (tj. wiedzy, umiejętności, specyficznych postaw) nie objętych dotychczasowym systemem kształcenia i szkolenia);c) zidentyfikowania i opisu kwalifikacji (wiedzy, umiejętności postaw), które powinny posiadać osoby wykonujące te zdania i włączeniu tych nowotworzonych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;d) przekazania jednostkom edukacyjnym informacji o nowoutworzonych kwalifikacjach, wskazujących pożądane przez pracodawców kierunki kształcenia i szkolenia kadr dla potrzeb turystykie) współpracy i wymiany informacji w zakresie realizowanych badań potrzeb, trendów oraz opracowywania raportów dotyczących turystyki zdrowotnej.
Strony porozumienia deklarują współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych w zakresie luki kompetencyjnej na rynku turystyki zdrowotnej oraz inicjatyw promujących rozwój turystyki zdrowotnej.
Ze strony Rady list podpisała jej przewodnicząca dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska, a ze strony Izby jej Prezes Monika Knefel i Wiceprezes Gerard Jakubowski.