OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI HOTELARSKICH (OUH)

W dniu 18 maja 2022 r. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołał Olimpiadę Umiejętności Hotelarskich. Podstawę prawną Olimpiady stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji konkursów i olimpiad. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Motto I edycji  Olimpiady brzmi:” Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”.

Główne cele Olimpiady to:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i motywowanie ich do dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
 • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • zapoznawanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług turystycznych i hotelarskich,
 • przygotowywanie laureatów Olimpiady do udziału w konkursach międzynarodowych dotyczących umiejętności hotelarskich.

ale również   doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich oraz pogłębianie współpracy przedsiębiorców z branży hotelarskiej i szkół branżowych kształcących kadry dla ich potrzeb.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Olimpiada jest trzystopniowa:

 • zawody I stopnia – szkolne
 • zawody II stopnia – okręgowe
 • zawody III stopnia – centralne.

Laureaci części finałowej zawodów stopnia centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. Olimpiada została ujęta w komunikacie MEiN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego. 

Patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Partnerami Olimpiady są:

 • Konsorcjum szkół Ho-Ga-Tur
 • ORBIS SA
 • Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka.

W roku akademickim 2022/2023 odbywa się pierwsza edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich.

W zawodach etapu szkolnego, które odbył się dnia 15.10.2022 r wzięło udział  134 szkoły ponadpodstawowe i ok. 2000 uczniów. Do etapu okręgowego przeszło po 2 uczniów, z każdej szkoły biorącej udział w zawodach etapu szkolnego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Etap okręgowy odbył się w dniu 13.12.2022 r. w 10 szkołach, które przyjęły na siebie funkcję Komitetów Okręgowych. Do etapu centralnego zakwalifikowano 35 uczniów, którzy uzyskali z najwyższą punktację w zawodach okręgowych. Przed nami etap centralny, który odbędzie się w dniach 29-31.03.2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Eliminacje do finału odbędą się w SGH, a część finałowa (praktyczna) zawodów etapu centralnego odbędzie się w Hotelu IBIS REDUTA. 

Realizując cel Olimpiady jakim jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli szkół branżowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła nauczycieli do wzięcia udziału w cyklu warsztatów poświęconych problematyce kompetencji w hotelarstwie. W warsztatach wzięło udział ok. 100 nauczycieli. 

W programie etapu centralnego zostały również zaplanowane warsztaty dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców poświęcone problematyce doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz aktualnych problemów hotelarstwa. 

Organizatorzy Olimpiady bardzo ściśle współpracują z branżą hotelarską w zakresie działań programowych i organizacyjnych. W ramach Porozumienia o współpracy z ORBIS SA, zadania konkursowe przygotowywane na poszczególne etapy Olimpiady są konsultowane z ekspertami z branży hotelarskiej.

Celem Olimpiady jest również przygotowanie laureatów do udziału w konkursach międzynarodowych. Porozumienie o współpracy z FRSE gwarantuje przyznanie dla 3 pierwszych laureatów OUH tzw. „dzikich kart”  uprawniających do udziału w eliminacjach krajowych SkillsPoland. Jednym z ekspertów w eliminacjach krajowych SkillPoland jest pracownik SGH – będący członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. 

Więcej informacji o Olimpiadzie Umiejętności Hotelarskich można znaleźć na stronie: www.sgh.waw.pl/olimpiadauh