//Pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady już za nami. Sprawozdanie za rok 2020 oraz plan pracy na 2021 przyjęte.

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady już za nami. Sprawozdanie za rok 2020 oraz plan pracy na 2021 przyjęte.

Na wstępie Przewodnicząca Rady – Hanna Zawisowska oraz Wiceprzewodniczący Józef Ratajski w krótkiej prezentacji przedstawili działania Sektorowej Rady za okres od ostatniego posiedzenia, tj. dnia 02.12.2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem:

  • konsultacji rekomendacji do szkoleń, które przeprowadzono z PARP i operatorami,
  • przygotowania sprawozdania za 2020 r. i planu pracy Rady na 2021 r.
  • wystąpień Rady do władz w sprawie szkoleń, w szczególności zmian dotyczących wkładu własnego przedsiębiorcy,
  • udziału w spotkaniach, gremiach, m. in. takich jak: Polska Rada Turystyki, Gremium Ekspertów przy MRPiT.
  • opiniowania kwalifikacji do MRPiT,
  • seminarium przeprowadzonego w Krakowie.
  • działań upowszechniających raporty Rady.

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski omówił przesłane do Członków Rady sprawozdanie z działalności za 2020 r. Oraz Plan Pracy Rady na rok 2021 Oba dokumenty zostały przyjęte w głosowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady – T Burzyński dokonał  prezentacji wyników badań sektora turystyki w dobie pandemii, które zostały przeprowadzone przez Instytut Turystyki w Krakowie w 2020 r.

Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której głos zabrali – B. Walas, A. Sikorska, H.  Zawistowska , M. Rafał, W. Frączak, D. Micek.

W konkluzji przyjęto raporty z jednoczesnym zobligowaniem twórców dokumentu do przygotowania rekomendacji dla Rady i władz, wynikających z raportów. Rekomendacje mają być opracowane w terminie do trzech tygodni.

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski omówił  główne tezy dotyczące  turystyki, wynikające z konsultacji Krajowego Programu Odbudowy.  Zwrócił uwagę na brak zapisów dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Wobec powyższego Sektorowa Rada zwróciła się z apelem do Członków i Interesariuszy, o włączenie się w konsultacje sektorowe i kierowanie konkretnych propozycji do MRPiT ( termin upływa  – dn. 02.04.br.).

Wiceprzewodniczący Rady – Józef Ratajski przedstawił informacje o założeniach Ogólnopolskiej Konferencji Sektorowej Rady pt. „KURS NA EDUKACJĘ”.

Konferencja, zaplanowana na 12.05.br.  będzie połączona z otwartym posiedzeniem Sektorowej Rady. Wiceprzewodniczący poprosił o aktywny udział członków w konferencji.

Pani dr Dorota Micek z UJ przedstawiła zarys kolejnego etapu BKL dla sektora, który ze względu na zamknięcie sektora przesuwa się w czasie. Szczegółowy plan działania zostanie zaprezentowany podczas konferencji i spotkania  Sektorowej Rady, dnia 12 maja. Przewodnicząca Rady – H. Zawistowska przy wsparciu Pani I. Szałkowskiej omówiły zakres działań w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Podejmowane przez MENiS oraz Departament Turystyki MRPiT działania mają na celu konsultacje zmian podstawy programowej w branży hotelarskiej (poziom szkoły średniej).

Przyjęto ustalenie, że członkowie zespołu branżowego Sektorowej Rady włączą się w/w konsultacje. Dane kontaktowe członków zostały przekazane do MENiS, organizatora przedmiotowego spotkania, które odbędzie się na 16.04.2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 12.05.2021