O badaniach na posiedzeniu Rady

Kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – oczywiście w formule online – miało miejsce 4 listopada 2020 roku. Poświęcone było w głównej mierze prezentacji badania “Sytuacja sektora turystyki w okresie pandemii” -Tadeusz Burzyńskiego oraz omówieniu koncepcji kolejnego etapu badań BKL.

Na początek Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady przedstawili informacje w okresie od ostatniego posiedzenia Rady, tj. 7 października br., tj:

  • Zakończenie prac nad zmianami w drugiej rekomendacji o szkolenia dotyczące CIVID- 19 i przesłanie ostatecznej wersji do PARP.
  • Przygotowania czwartej rekomendacji do akceptacji do PARP.
  • Informacja o spotkaniu w Wicepremierem J. Gowinem w MRPiT, które odbyło się dnia 15 października 2020 r. oraz złożonych na tym spotkaniu wnioskach.

Dr T. Burzyński w obszernej  prezentacji przedstawił Radzie wstępne wyniki badań realizowanych przez Instytut Turystyki dotyczące sytuacji w sektorze, w okresie pandemii. Raport pokazuje głęboki kryzys jaki dotknął sektor w wyniku zamknięcia wiosennego, stanu kadr i pomocy w ramach tarcz kryzysowych. W trakcie dyskusji przyjęto ustalenie, że ostateczne wyniki badań zostaną opublikowane i całości przesłane członkom i inetersariuszom Rady. Pozytywnie oceniono wyniki zaprezentowanego badania, przyjmując wstępny Raport.

Dr. D. Micek z UJ przedstawiła w swojej prezentacji, wcześniej konsultowane już z Komitetem Sterującym Rady,  propozycje przeprowadzenia drugiego etapu BKL w sektorze turystyki, które w uzgodnieniu z PARP, UJ chciałbym rozpocząć w jak najszybszym terminie.

W dyskusji stanowisko to poparli także przedstawiciele PARP. Ze strony Rady zabrali głos Przewodniczący Zespołów Branżowych – dr M. Barczak i J. Ratajski. Biorąc pod uwagę bardzo trudna sytuację sektora turystyki wynikająca z pandemii, na wniosek J. Ratajskiego Rada przyjęła stanowisko, które oficjalnie zostało skierowane do PARP, że BKL w sektorze należy przełożyć na drugi kwartał 2021 r. Z w/w stanowiskiem zgodzili się także uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciela PARP oraz UJ.

Dyrektor Departamentu Turystyki MRPiT – dr. D. Borek oraz dr K. Świtaj w swoich prezentacjach przedstawili działania dotyczące wsparcia przedsiębiorstw sektora turystyki, zwracając szczególna uwagę na rozwój kompetencji kadr w turystyce. W dyskusji zwrócono uwagę, że obecnie dobry system wsparcia nie do końca zaspokaja potrzeby przedsiębiorców, którzy obawiają się drugiej fali pandemii. Postanowiono kwestię voucherów w turystyce (przeniesienie na inne imprezy) poddać do konsultacji z interesariuszami Rady oraz Radzie Polskiej Turystyki. Zadanie przyjął na siebie Wiceprzewodniczący Rady – J. Ratajski.