Ostatnie w 2020 roku posiedzenie Sektorowej Rady

2 grudnia 2020 odbyło się kolejne – zrealizowane w formule online – posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.
Na wstępie Przewodnicząca Rady – Hanna Zawistowska oraz Wiceprzewodniczący – Józef Ratajski przekazali informacje o aktualnych działaniach Rady i  H. Zawistowsko poinformowano o realizowanych przez SGH raportach dotyczących współpracy edukacji z przedsiębiorcami. Ponadto o prowadzonych z PARP przedłużających się negocjacjach dotyczących zmian w budżecie Rady, także o odbywających się cotygodniowych spotkaniach animatorów i osób wspierających animatorów. J. Ratajski przypomniał o dokonanych zmianach w Rekomendacji Nr 4 zatwierdzonych przez Radę poprzez elektroniczne głosowanie, z jednoczesnym przekazaniem rekomendacji  do PARP ( dnia 1 grudnia 2020 r.).
Wiceprzewodniczący – J. Ratajski przedłożył informację o zrealizowanym spotkaniu edukacyjno-upowszechniającym działania Rady, które odbyło się podczas I Gremium Ekspertów Turystyki Pomorza Zachodniego w Szczecinie (dn.26/27 listopada 2020 r.), z udziałem Wiceprzewodniczący J. Ratajskiego i Sekretarza -M. Rafał. Wiceprzewodniczący  J. Ratajski uczestniczył także w konferencji Sektorowej Rady Motoryzacji.

Wiceprzewodniczący J. Ratajski  omówił także założenia powołanej Polskiej Rady Turystyki, której jest członkiem. Na spotkaniu Rady, która w założeniu ma być platformą dialogu sektora z administracją, przestawił działania SRKT.

Dr Dominik Borek, dr Karol Świtaj zaprezentowali wybrane aspekty pomocy prawnej dla  hoteli w zakresie kompetencji w związku pandemią. W dyskusji podkreślono potrzebę opracowania strategii dla przedsiębiorstw, ze wsparciem związanym z COVID-19.

W części seminaryjnej dr Mariusz Barczak omówił wyniki badań na temat regulacji zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb gastronomii, hotelarstwa i turystyki.  W wyniku dyskusji przyjęto ustalenie, że wnioski z raportu należy upowszechnić a wnioski po ostatecznym opracowaniu, skierować do MEN.

Na tym posiedzenie zakończono.