Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan.

W poniedziałek 10.02 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan, poprzedzone posiedzeniem Rady Nadzorczej Związku.

Obradująca przed Zgromadzeniem Rada Nadzorcza związku dokonała zmian w zarządzie organizacji. Przyjęto rezygnację Jana Korsaka z funkcji Prezesa Zarządu. W jego miejsce powołano Józefa Ratajskiego, natomiast skład zarządu uzupełnił Marek Migdal. Tak więc obecnie Zarząd Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan działa w następującym składzie:
Prezes Zarządu: Józef Ratajski
Członek Zarządu: Marek Migdal
Człowiek Zarządu: Andrzej Szymański

Spotkanie Członków związku otworzył świeżo wybrany przewodniczący informując o decyzjach, które zapadły na posiedzeniu Rady Nadzorczej i wynikających z tego faktu implikacjach dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pierwszym punktem było spotkania było sprawozdanie z działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konfederacją Lewiatan. Józef Ratajski poinformował zebranych o zakończeniu współpracy z tą organizacją, przedstawił obecna sytuację finansowa i ewentualne zabezpieczenia funkcjonowania Związku.

Sytuacja ta zrodziła pytanie o duszą potrzebę funkcjonowania Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan. Wspólne stanowisko RN i Zarządu jest takie iż związek powinien kotnynuvaować swoją misję jako niezależny podmiot skupiający pracodawców branży turystycznej.

W zasadzie wszystkie padające w dyskusji argumenty zwracały uwagę na konieczność dlaczego funkcjonowania organizacji. Zbigniew Kowale zwrócił uwagę na brak innych organizacji pracodawców reprezentujących branżę, i w tym kontekście głos związku jest niezwykle istotny. Wg dyskutantów w pierwszej kolejności nowe władze związku powinny zająć stanowisko w sprawie niekorzystnych dla branży wytyczne dotyczące organizacji konferencji i kongresów zawarte w kodeksie dobrych praktyk Związku Producentów Leków Infarma oraz aktywnie wziąć udział w konsultacjach dotyczących kształtu podatku turystycznego.

Zebrani jednogłośnie odjeli decyzję o kontynuowaniu działalności związku.

W związku z wyborem do zarządu Marka Migdala oraz rezygnacją z członkostwa w RN przez Artura Matyjaszczyka musiało dokonać wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, którymi zostali Mieczysław Żukowski oraz Roman Mandyna.